Ansökan till läsåret 2024-2025

Läsåret 2024-2025 börjar den 19 augusti 2024 och är slut den 23 maj 2025.

Ansökan är öppen mellan 15:e februari och 15:e april. Du kan skicka in din ansökan via e-post eller vanlig post.

Ansökan görs på blanketten som du hittar längre ner på denna sida. Förutom blanketten skall ansökan också innehålla personbevis (beställs eller laddas hem från Skatteverket) samt kopior på de intyg och meriter som du önskar åberopa i din ansökan.  

Antagningsbesked skickas ut via email.

Allmän behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs slutförd gymnasieutbildning, gymnasiesärskola eller motsvarande. Behörig att antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du gymnasieutbildning kan vi genomföra en validering där vi bedömer om du har motsvarande kunskaper. Bifoga intyg på andra utbildningar, arbetslivserfarenhet, praktikplatser eller liknande.

Våra urvalsmetoder

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att kunna söka till utbildningen, men tidigare utbildningar och erfarenhet inom hantverk, slöjd och konst är meriterande. För att vi ska kunna bedöma dina meriter måste du bifoga intyg eller annan dokumentation.

Vid urvalet bedömer vi följande punkter:

 • Slutbetyg från gymnasiet (eller motsvarande) i svenska, matematik och estetiskt ämne
 • Tidigare utbildning inom slöjd, hantverk och konst
 • Relevant yrkeserfarenhet inom slöjd, hantverk eller estetiska yrken
 • Erfarenhet av slöjd och hantverk (t ex eget arbete, volontär- eller ideellt arbete)
 • Dina mål med utbildningen och din motivation. Detta mäts genom intervjuer.

Intyg och dokumentation

Bifoga de dokument du önskar åberopa i din ansökan. För att vi ska kunna bedöma intyget eller meriten måste följande kriterier vara uppfyllda:

För utbildningar och kurser

 • Intyget måste vara signerat eller stämplat av utbildningsanordnaren.
 • Kursinnehåll, datum och omfattning (antal veckor/terminer/poäng etc.) för utbildningen måste tydligt framgå av intyget.

För anställningar och yrkeserfarenhet

OBS! Ett anställningsavtal gäller inte som intyg. Det måste vara ett särskilt tjänstgöringsintyg.

 • Intyget måste vara signerat eller stämplat av chef eller motsvarande.
 • Datum för anställningen och sysselsättningsgrad måste tydligt framgå av intyget.
 • Om du varit verksam som egen företagare, bifoga en beskrivning av de uppdrag du utfört inom din verksamhet, samt datum och omfattning för ditt arbete.
 • Om du haft praktikplats, volontärarbetat eller haft en lärlingsplats som ej ingått i en annan utbildning ska du bifoga ett intyg där det framgår vilka arbetsuppgifter du utfört. Kriterierna ovan skall också vara uppfyllda.

Allmänt

 • Om dokumentet är scannat eller fotograferat måste texten vara tydlig och inte för mörk. Intyget skall kunna skrivas ut på A4 och vara fullt läsbart.
 • Om intyget består av flera sidor ska alla sidor vara med.
 • Alla bilagor, dokument och bilder skall vara i pdf-format eller jpeg-format.
 • Bilagor i e-postmeddelande skall vara bifogade, inte infogade i själva meddelandet.
 • Alla bilagor skall namnges enligt följande princip:
  ”Bilaga X, Förnamn Efternamn”, t ex ”Bilaga 1, Anna Andersson”
 • Om du skickar in din ansökan i pappersform skall bilagans nummer antecknas i övre högra hörnet på respektive dokument.

Ansökningsblankett – klicka på bilden för att öppna och ladda ner blanketten.

Applications for the coming academic year 2024-2025 can be submitted from the 15th of February 2024. The last day to apply is 15th of April.

The term starts on the 19th of August 2024 and ends on the 24th of May 2025.

Submit your application by filling in the form which you will find further down on this page. In addition to the form, the application must also contain proof of your identity (e.g. a copy of your passport) as well as copies of the certificates that you wish to invoke in your application.

Admission decisions will be sent by email. 

 

Languages

We accept applications in Swedish, Danish, Norwegian and English.

Certificates and diplomas in Swedish, Danish, Norwegian, English, French and German are accepted.

If your certificate/diploma in any other language does not have an English summary please include a translation of the document as well as the original document.

Please do not hesitate to ask us if you have any questions!

 

General qualifications

Diploma from completed high school/upper secondary school or equivalent education,
or
by recognition of prior learning corresponding to high school/upper secondary school or equivalent education.

If you are applying for year 2 or 3, an approved result is required from Slöjd och hantverk – form och kultur year 1 or 2 respectively,
or
recognition of prior learning, other education and/or work experience corresponding to years 1 and 2 respectively.

 

Our selection methods

You do not need any special prior knowledge to be able to apply for the education, but previous education and/or experience in the arts and crafts field is an advantage. In order for us to be able to assess your qualifications, you must enclose certificates or other documentation with your application.

 

In the selection process, we assess the following points:

 • Final grades from upper secondary school (or equivalent) in Swedish or English, mathematics and aesthetic subject
 • Previous education in handicrafts, crafts and art
 • Relevant professional experience in handicrafts, crafts or aesthetic professions
 • Experience of handicrafts (through practice/internship/volunteering etc.)
 • Your personal goals and motivation to study. This is assessed through an interview.

 

APPENDICES – certificates and credentials

Enclose the documents you wish to invoke in your application. Sätergläntan cannot assess merits that lack documentation. Therefore, make sure to request a certificate from education providers, jobs, etc. that you wish to enclose with your application.

Please ensure that the following criteria are met:

Education certificates/diplomas

 • The certificate must be signed or stamped by the school/education provider.
 • Course content, date and extent (number of weeks/semesters/credits, etc.) of the education must be clearly stated in the certificate.

Jobs and professional experience 

Please note: An employment contract does not count as a certificate. It must be a special certificate of service.

 • The certificate must be signed or stamped by the manager or equivalent person.
 • Date of employment and extent (hours per week or month/part time/full time etc.) must be clearly stated in the certificate.
 • If you are or have been self-employed, enclose a description of the nature of the work you have performed within your business, as well as the date and extent of your work (hours per week or month/part time/full time etc.)
 • If you have had an internship, apprenticeship or been volunteering, ask for a certificate that describes the work you have done and see that all the criteria stated above are met.

General

 • If the document is scanned or photographed, the text must be fully legible. The certificate must be able to be printed on A4 size paper.
 • If the certificate consists of several pages, all pages must be included.
 • All attachments, documents and images should be in .pdf or .jpeg format.
 • Attachments to e-mails must be attached, not included in the message itself.
 • All appendices should be named according to the following principle:
  ”Appendix no, First name Last name”, eg ”Appendix 1, Anna Andersson”.
 • If you submit your application in paper form, the appendix number must be noted in the upper right-hand corner of each document.

Application form – please click on the image below to download the form.