Sätergläntan – ett institut för slöjd och hantverk

Sätergläntan grundades 1923 av systrarna Elsa och Wilma Långbers som en kombinerad vävskola, pensionat och hemslöjdsbutik med syftet att gynna svensk slöjdtradition och att skapa arbetstillfällen. På initiativ av Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR), Leksands kommun och Landets Hemslöjdsföreningar bildades 1964 en ekonomisk förening för att bevara och utveckla slöjd och hantverk.

Vision

Sätergläntan – Institutet för slöjd och hantverk, är det självklara kunskapscentret och mötesplatsen för slöjd och hantverk.

Mål år 2023

Sätergläntan – Institutet för slöjd och hantverk verkar för lärande i framkant inom slöjd och hantverk, genom att:

  • erbjuda utbildningar, verkar för utveckling, internationella samarbeten utifrån fördjupade kunskaper, kulturell kvalitet och hantverksmässighet
  • bidrar till näringslivsutveckling i form av slöjdinnovationer och entreprenörskap
  • vara ett kunskapscentrum och en mötesplats för slöjd och hantverk.

Värdegrund

Det handgjorda skapandet och ett välkomnande värdskap baseras på grundläggande demokratiska värderingar, alla människors lika värde och att värna om en hållbar miljö.

Sätergläntans alla verksamheter ska genom gedigen kunskap om material och tekniker, upptäckarlust och kulturella uttryck visa värdet av och lära om det handgjorda skapandet. Sätergläntan är en del av hemslöjdsrörelsen. Vidare ska hållbarhet och mångfald genomsyra alla verksamheter.

Utbildningar

Sätergläntans huvudverksamhet är att bedriva utbildningar inom området kultur och hantverk under överinseende av Myndigheten för yrkesutbildningar (MYH), se https://www.myh.se/. De långa utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN. De lärare som är engagerade på läsårsutbildningarna och på kortare kurser är slöjd-och hantverksföretagare som också har egna verksamheter.

Läsårsutbildningen Slöjd och hantverk – form och kultur med inriktningar smide, sömnad, trä och väv är utbildningen för dig som vill lära dig slöjd och hantverk från grunden.  Där lär man sig hela processen från material, skisser, prototyper, formgivning och design till att skapa egna föremål eller alster. I alla inriktningar är det möjligt att ta ett gesällbrev såsom exempelvis handvävaryrket, konstsmidesyrket, slöjdare – trä och dräktsömnadsyrket, se https://hantverksrad.se/.

Distansutbildningarna

Utbildningarna på distans erbjuder fortbildning inom hantverk på 25 % under en termin eller på 50 % under två terminer. Utbildningarna på två terminer berättigar till studiemedel från CSN.

Varje utbildning har ett visst antal träffar med undervisning förlagda till Sätergläntan och i vissa fall andra platser. Mellan träffarna har du möjlighet att arbeta självständigt med uppgifter medan du har kontakt med lärare för handledning. Vi använder oss av ett digitalt klassrum för handledningen, ett instrument som även gör det möjligt för dig att hålla kontakten och arbeta tillsammans med övriga deltagare mellan träffarna.

Korta kurser

Under sommaren erbjuder Sätergläntan en stor variation av kortare kurser. Erkända slöjdare och hantverkare lär ut tekniker, materialkännedom och inspiration. På kortkurserna lär man känna andra intresserade och får dela en fin upplevelse.

Samverkan med omvärlden

Sätergläntan ska samverka med olika partners inom utbildning, utveckling och forskning för att erbjuda studerande utbytesmöjligheter samt finna samarbeten för projekt, utvecklingsarbeten och forskningsfrågor nationellt såväl som internationellt. Några insatser är:

  • Studerande- och lärarutbyten med North House i USA
  • Pedagogiska samarbeten med Högskolan Dalarna
  • Utvecklingsprojekt med Allmänna arvsfonden, Region Dalarna och Tillväxtverket.

Lärare och instruktörer är erfarna slöjd- och hantverkare som har egna verksamheter. De ger en god grund för studerande att se sig som företagare eller på annat sätt vara slöjdentreprenör. Ett samarbete är etablerat med angränsande näringslivskontor, företagsstödjare och Högskolan Dalarna.

Sätergläntan som miljö

Sätergläntans första byggnad Vävstugan uppfördes 1922. Idag finns en huvudbyggnad med restaurang, internat och administration. Undervisningen använder verkstäder och lärosalar för de olika inriktningarna. Ett bibliotek och arkiv med referenslitteratur och föremålssamlingar finns på området liksom en butik och lokal för konferens och workshops.