År 1

Under första året får du kunskap om hur trä använts som material för överlevnad i tusentals år. Den traditionella självhushållningsslöjden berättar en historia om hur man med yxa och kniv formar sin egen vardag i trä. Hur form, teknik och material samspelar till att skapa funktionella och vackra föremål. Du får följa processen från det växande trädet till en färdig produkt. Du formger med handverktyg dina unika arbeten inspirerade både av djup tradition och din samtid.

Du får kunskap om våra nordiska träslag och hur deras specifika egenskaper kan utnyttjas i olika tekniker och föremål. Du får arbeta med både färska, nyfällda träd och torrt virke som sågas eller klyvs för hand. Du lär dig de djupa kunskaperna inom täljteknikerna med kniv, yxa, täljhäst och bandkniv.

Under året lär du dig olika sammansättningar och får inblickar i speciella tekniker som näverslöjd och korgtillverkning. Du får specialkunskaper i olika ytbehandlingar, med egentillverkad tjära, tempera- och oljemålning. Du besöker museisamlingar för att studera tekniker och formspråk. Du kan utifrån det rekonstruera föremål eller inspireras till att ge föremål en ny form.

Teckning, färg och form är viktiga inslag i utbildningen och du tränar dig i ett kritiskt tänkande kring form och funktion. Vi arbetar ofta i projektform, både inom respektive utbildning och i gemensamma projekt med andra studenter på skolan.

Slöjd- och kulturhistoria ger dig möjligheter att se slöjden ur historiska, kulturella och ekonomiska perspektiv. Du får kunskap och inspiration genom att studera äldre folkliga föremål. Du arbetar både med nya och äldre redskap och metoder.

Året avslutas med ett fem veckor långt praktiskt projektarbete som redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

 

År 2

Andra året ger dig både möjligheter att fördjupa dina kunskaper och samtidigt lära dig nya tekniker, bland annat laggning och verktygstillverkning. Du fortsätter att följa hela processen från det växande trädet till färdig produkt och utvecklar noggrannare arbetsprocesser.

Du arbetar mer självständigt och i längre projekt. Inom avsnittet möbelslöjd studerar du äldre slöjdade möbeltyper och gör uppmätningar. Utifrån ritningar och skisser utformar du olika möbler på ditt eget sätt.

Under läsåret att arbetar du med ett analysprojekt och ett inspirationsprojekt som du valt själv. Vissa projekt görs i samarbete med andra utbildningar och ibland görs kortare eller längre studieresor i anslutning till projekten.

Genom internationella utblickar kan du jämföra din egen slöjdtradition med andras och låta dig inspireras av olika länders slöjd- och hantverkstraditioner. Med stöd av tecknings- och formlektionerna kan du utveckla och fördjupa ditt formspråk.

Året avslutas med ett sex veckor långt praktiskt projektarbete som redovisas bland annat genom en rapport och som visas på skolans vårutställning.

 

År 3

Detta år ger dig fördjupade kunskaper i trä för att du ska kunna arbeta professionellt och få de rätta redskapen som grund för att arbeta självständigt som anställd eller i eget företag. Kunskaperna i färg och form utvecklas och du ges ytterligare möjligheter till specialisering och att öva upp din handaskicklighet.

Under läsåret arbetar du med ett eget produktutvecklingsprojekt och ett uppdragsprojekt. I samråd med dina lärare väljer du inriktning på dina projekt som du vill fördjupa dig i.

Du kan antingen arbeta med kulturhistorisk inriktning eller med produktutveckling. Ämnet form- och kulturhistoria ger dig insikter i 1900- och 2000-talens form- och designutveckling.

Du får kunskaper i entreprenörskapets förhållningssätt och villkor, krav från olika myndigheter samt grundläggande kunskaper om företagsekonomi och marknadsföring.

Du arbetar självständigt och ditt slutprojekt utmynnar i ett avslutande projektarbete om sju veckor eller ett gesällarbete. Detta arbete redovisas tillsammans med en skriven rapport för en fristående opponent. Resultatet är också en del av skolans vårutställning.

Läs om dina Huvudlärare tryck här