År 1

Följ hela processen från att tillverka träkol och framställa järn ur myrmalm till att tillverka föremål med hjälp av gamla tekniker. Under läsåret får du i första hand lära dig använda handverktygen och städet. Du arbetar med både verktygssmide, brukssmide och konstsmide.

Du får lära dig ytbehandling med olika metoder och tekniker. På Sätergläntan har du möjlighet att lära dig behärska handverktyg och få insikt i hur järn och stål går att bearbeta med hjälp av olika smidesmetoder. Maskinell bearbetning ingår till viss del också i utbildningen.

Vi besöker museisamlingar för att studera tekniker och formspråk. Du kan utifrån det inspireras till att formge nya föremål eller rekonstruera äldre föremål.

Teckning, färg och form är viktiga inslag i utbildningen och du tränar dig i ett kritiskt tänkande kring form och funktion. Vi arbetar ofta i projektform, både inom respektive inriktning och i gemensamma projekt med andra studenter på skolan.

Slöjd- och kulturhistoria ger dig möjligheter att se smidets historiska, kulturella och ekonomiska perspektiv. Du får kunskap och inspiration genom att studera äldre folkliga föremål. Du arbetar både med nya och äldre redskap och metoder.

Året avslutas med ett fem veckor långt praktiskt projektarbete som redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

 

År 2

Andra året ger dig möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom såväl teknik som form och funktion. Du arbetar under året med mer avancerade smidesprojekt och föremålsformer. Du får även arbeta med beställningsuppgifter.

Under år 2 arbetar du mer självständigt och med längre projekt. Du kommer under läsåret att arbeta med ett analysprojekt och ett inspirationsprojekt. Vissa projekt görs i samarbete med andra utbildningar och ibland görs kortare eller längre studieresor i anslutning till projekten.

Genom internationella utblickar kan du jämföra din egen tradition med andras och låta dig inspireras av olika länders slöjd- och hantverkstraditioner. Med hjälp av tecknings- och formlektionerna kan du komma ännu längre med ditt formspråk.

Året avslutas med ett sex veckor långt praktiskt projektarbete som redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

 

År 3

Detta år ger dig fördjupade kunskaper i smide för att du ska kunna arbeta professionellt och få de rätta redskapen som grund för att arbeta självständigt som anställd eller i eget företagande. Kunskaperna i färg och form utvecklas och du ges ytterligare möjligheter till specialisering och att öva upp din handaskicklighet.

Under läsåret arbetar du med ett eget produktutvecklingsprojekt och ett uppdragsprojekt. I samråd med dina lärare väljer du inriktning på dina projekt som du vill fördjupa dig i.

Du kan antingen arbeta med kulturhistorisk inriktning eller med produktutveckling. Ämnet form- och kulturhistoria ger dig insikter i 1900- och 2000-talens form- och designutveckling,

Du får kunskaper i entreprenörskapets förhållningssätt och villkor, krav från olika myndigheter samt grundläggande kunskaper om företagsekonomi och marknadsföring.

Du arbetar självständigt och ditt slutprojekt utmynnar i ett avslutande projektarbete om 7 veckor eller ett gesällprov. Detta arbete redovisas tillsammans med en skriven rapport för en fristående opponent. Resultatet är också en del av skolans vårutställning.

Läs om dina Huvudlärare tryck här