Anmälan till år 2 eller 3

Slöjd och hantverk – form och kultur

Anmälan för dig som studerar vid Slöjd och hantverk – form och kultur med inriktningar smide, sömnad, trä och väv under nuvarande läsår och vill fortsätta att studera inom samma inriktning.

Anmälan är giltig under förutsättning att: studierna från år 1 respektive år 2 är godkända (du beräknas få ett utbildningsbevis vid vårterminens slut). Om du har missat studier på grund av sjukdom har du möjlighet att komplettera fram till 30 juni. Om du inte avslutat år 1 respektive år 2 innan dess mister du din plats.

  1. Skicka in formuläret nedan eller
  2. Ladda hem formuläret  och lämna in till Sätergläntans administration eller
  3. Skicka som bilaga i ett e-postmeddelande till ansokan@saterglantan.se.

Anmälan ska vara komplett och underskriven samt Sätergläntan tillhanda senast
15 april 2020.

Anmälan till år 2 eller 3, läsåret 2020-2021

Om dig

Personuppgifter databehandlas.
ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX. Även du med nordiskt personnummer fyller i alla siffror.

Obligatoriska kurser år 2

2.1 Material, teknik och redskap II, 10v
2.2 Material, teknik, det immateriella kulturarvet, 10v
2.3 Inspirationsprojekt 10v
2.4 Projektarebete II 10 v

Obligatoriska kurser år 3

3.1 Småföretagarkunskap och marknadsföring, 5v
3.2 Teknikfördjupning, 5v
3.4 De globala kulturarven, 5v

Valbara kurser år 3

* Anmälan till kurs 3.5a eller 3.5b är bindande. Övriga kurser kan du välja om.

Skickar

Notification Year 2 or 3

Slöjd och hantverk – form och kultur

This is a form for current students of Slöjd och hantverk – form och kultur specialisations blacksmithing, sewing, wood and weaving to notify of your intention to continue your studies in the following study year.

This notification is valid provided that: your studies in year 1 or 2 respectively are approved (you receive a certificate at the end of the spring term). If you have been absent from studies due to illness, you will be able to complete your studies by the latest 30 June 2017. If you have not completed year 1 or 2 respectively by that date you will lose your study place and it will be offered to another applicant.

  1. Submit the form below or
  2. Download the form and hand it in form to Sätergläntan´s administration or
  3. E-mail the form enclosed with an e-mail to ansokan@saterglantan.se.

This notification must be completed and submitted no later than midnight 15 April 2020

Notification to Study year 2 or 3, 2017-2018

About You

Personal data will be processed.
YYYY-MM-DD-XXXX or your date of birth if you do not have a Swedish personal ID-number.

Compulsory Courses Year 2

2.1 Material, Technique and Tools II, 10 weeks
2.2 Material, Technique and the Immaterial Cultural Heritage, 10 weeks
2.3 Inspirational Project 10 weeks
2.4 End of Year Project II 10 weeks

Compulsory Courses Year 3

3.1 Entrepreneurship and marketing, 5 weeks
3.2 Specialisation in a particular technique, 5 weeks
3.4 Global Cultural Heritages, 5 weeks

Elective Courses Year 3

* Notification of elective courses 3.5a eller 3.5b are bindning. You will be able to change other choices.

Skickar