Ansökan till läsåret 2021-2022 pågår mellan 15 februari och 15 april 2021.

Du kan skicka in din ansökan via e-post eller vanlig post. E-post skall ha inkommit senast 23.59 den 15 april. Brev skall vara poststämplade senast 15 april. Ansökningar som inkommer efter 15 april kommer att behandlas som ansökningar till eventuella restplatser. Ansökan till restplatser kan göras ända fram till terminsstart.

Ansökan görs på blanketten som finns längre ner på denna sida under flikarna Ansökan (SVE) eller Application (ENG). Förutom blanketten skall ansökan också innehålla personbevis (beställs eller laddas hem från Skatteverket) samt kopior på de intyg och meriter som du önskar åberopa i din ansökan.

Som regel kallas alla behöriga sökande till en intervju. Intervjuerna kommer i år ske digitalt. Kallelse till intervju kommer via e-post efter 15 april.

Antagningsbesked skickas ut per vanlig post i slutet av maj.

Allmän behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs slutförd gymnasieutbildning, gymnasiesärskola eller motsvarande. Behörig att antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Våra urvalsmetoder

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att kunna söka till utbildningen, men tidigare utbildningar och erfarenhet är meriterande. För att vi ska kunna bedöma dina meriter måste du bifoga intyg eller annan dokumentation.

Vid urvalet bedömer vi följande punkter:

 • Slutbetyg från gymnasiet (eller motsvarande) i svenska, matematik och estetiskt ämne
 • Tidigare utbildning inom slöjd, hantverk och konst
 • Relevant yrkeserfarenhet inom slöjd, hantverk eller estetiska yrken
 • Erfarenhet av slöjd och hantverk
 • Intervjuer

Intyg och dokumentation

Bifoga de dokument du önskar åberopa i din ansökan. För att vi ska kunna bedöma intyget eller meriten måste följande kriterier vara uppfyllda:

För utbildningar och kurser

 • Intyget måste vara signerat eller stämplat av utbildningsanordnaren.
 • Kursinnehåll, datum och omfattning (antal veckor/terminer/poäng etc.) för utbildningen måste tydligt framgå av intyget.

För anställningar och yrkeserfarenhet

 • Intyget måste vara signerat eller stämplat av chef eller motsvarande.
 • Datum för anställningen och sysselsättningsgrad måste tydligt framgå av intyget.
 • Ett anställningsavtal gäller inte som intyg. Det måste vara ett särskilt tjänstgöringsintyg.
 • Om du varit verksam som egen företagare, bifoga en beskrivning av de uppdrag du utfört inom din verksamhet, samt datum och omfattning för ditt arbete.

Allmänt

 • Om dokumentet är scannat eller fotograferat måste texten vara tydlig och inte för mörk. Intyget skall kunna skrivas ut på A4 och vara fullt läsbart.
 • Om intyget består av flera sidor ska alla sidor vara med.
 • Alla bilagor, dokument och bilder skall vara i pdf-format eller jpeg-format.
 • Bilagor i e-postmeddelande skall vara bifogade, inte infogade i själva meddelandet.
 • Alla bilagor skall namnges enligt följande princip:
  “Bilaga X, Förnamn Efternamn”, t ex ”Bilaga 1, Anna Andersson”
 • Om du skickar in din ansökan i pappersform skall bilagans nummer antecknas i övre högra hörnet på respektive dokument.

Ladda ner ansökningsblanketten här (pdf som öppnas på ny sida):

Application for the school year 2021/2022 is open between 15 February and 15 April 2021. 

You can submit your application by e-mail or post. E-mails must be received no later than 23.59 on 15 April. Letters must be postmarked no later than 15 April. Applications received after 15 April will be treated as applications for any remaining places. Applications for any remaining places may be submitted until the start of the autumn term.

Apply by filling in the form which you will find further down on this page. In addition to the form, the application must also contain proof of your identity (e.g. a copy of your passport) as well as copies of the certificates that you wish to invoke in your application.

As a rule, all eligible applicants are called for an interview. This year all interviews will be performed digitally. Invitations for the interviews will be sent by e-mail after 15 April.

Admission decisions will be sent by regular post at the end of May.

 

General qualifications

Diploma from completed high school/upper secondary school or equivalent education,
or
by recognition of prior learning corresponding to high school/upper secondary school or equivalent education.

If you are applying for year 2 or 3, an approved result is required from Slöjd och hantverk – form och kultur year 1 or 2 respectively,
or
recognition of prior learning, other education and/or work experience corresponding to years 1 and 2 respectively.

 

Our selection methods

You do not need any special prior knowledge to be able to apply for the education, but previous education and experience in the arts and crafts field are an advantage. In order for us to be able to assess your qualifications, you must enclose certificates or other documentation with your application.

 

In the selection process, we assess the following points:

 • Final grades from upper secondary school (or equivalent) in Swedish or English, mathematics and aesthetic subject
 • Previous education in handicrafts, crafts and art
 • Relevant professional experience in handicrafts, crafts or aesthetic professions
 • Experience of handicrafts (through practice/internship etc.)
 • Interviews

 

APPENDICES – certificates and credentials

Enclose the documents you wish to invoke in your application. Sätergläntan cannot assess merits that lack documentation. Therefore, make sure to request a certificate from education providers, jobs, etc. that you wish to enclose with your application.

Please ensure that the following criteria are met:

Education certificates/diplomas

 • The certificate must be signed or stamped by the school/education provider.
 • Course content, date and extent (number of weeks/semesters/credits, etc.) of the education must be clearly stated in the certificate.

Jobs and professional experience 

 • The certificate must be signed or stamped by the manager or equivalent person.
 • Date of employment and extent (part time/full time etc.) must be clearly stated in the certificate.
 • An employment contract does not count as a certificate. It must be a special certificate of service.
 • If you are or have been self-employed, enclose a description of the nature of the work you have performed within your business, as well as the date and extent of your work (part time/full time etc).

General

 • If the document is scanned or photographed, the text must be fully legible. The certificate must be able to be printed on A4 size paper.
 • If the certificate consists of several pages, all pages must be included.
 • All attachments, documents and images should be in .pdf or .jpeg format.
 • Attachments to e-mails must be attached, not included in the message itself.
 • All appendices should be named according to the following principle:
  “Appendix no, First name Last name”, eg “Appendix 1, Anna Andersson”.
 • If you submit your application in paper form, the appendix number must be noted in the upper right-hand corner of each document.

Download the application form here (pdf, will open in new page):